Důležité informace

Nárok na pracovní volno

  • Na pohřební obřad máme možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy (upraveno zákoníkem práce)
  • Zemře-li vám manžel, druh nebo dítě, máte zákonné právo na dva dny placeného volna na zařízení pohřbu a jeden placený den volna na pohřeb
  • Při úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána, tchýně, švagra, švagrové, snachy nebo zetě máte nárok na jeden placený den volna na pohřeb a další den, jestliže obstaráváme pohřeb těchto osob
  • Stejné podmínky platí při úmrtí vzdálenějších příbuzných, pokud v době jejich úmrtí žili s vámi v jedné společné domácnosti. Máte nárok na nejvýše jeden den pracovního volna, pokud je zesnulým prarodič nebo vnuk, prarodič manžela nebo jiné osoby, která nepatří k uvedeným příbuzným, ale prokazatelně žila s Vámi v době úmrtí ve společné  domácnosti. V tomto případě máte nárok na další den volna, pokud obstaráváte pohřeb těchto osob.

Poznámka: pracovní volno s náhradou mzdy nám zaměstnavatel poskytne na nezbytně nutnou dobu i tehdy, pokud se zúčastníme pohřbu spoluzaměstnance.
Potvrzení o účasti na pohřbu pro zaměstnavatele nebo potvrzení o vyřizování pohřbu Vám vystavíme při zařizování pohřbu automaticky.

Úmrtní list
Úmrtní list vystavuje matrika příslušná k místu úmrtí a to do 30-ti pracovních dnů.
Matrika zasílá úmrtní list doporučeně na objednavatele pohřbu.

Vyzvednutí urny
Na základě vámi podepsané „plné moci k vyzvednutí urny“ vyzvedneme urnu s ostatky v českobudějovickém krematoriu a uložíme ji na naší provozovně.  Urnu si může vyzvednout pouze objednavatel pohřbu nebo jiná jím pověřená osoba s plnou mocí, která nemusí být notářsky ověřena.
Nebo si urnu můžete vyzvednout osobně v českobudějovickém krematoriu.
K vyzvednutí urny budete potřebovat občasný průkaz.

Vdovský a sirotčí důchod
Nárok na vdovský a sirotčí důchod uplatňuje žadatel u správy sociálního zabezpečení
podle místa posledního trvalého bydliště žadatele

K žádosti o vdovský důchod se předkládá:
•    Občanský průkaz pozůstalého vdovce/vdovy
•    Oddací list (originál)
•    Úmrtní list manžela/manželky
•    Poslední výměr důchodu manžela/manželky
•    Poslední výměr důchodu pozůstalého vdovce/vdovy

K žádosti o sirotčí důchod přikládá žadatel:
•    oddací list
•    úmrtní list
•    občanský průkaz žadatele
•    rodný list dítěte
•    potvrzení o studiu nebo učebním poměru dítěte

K žádosti o nový OP budete potřebovat:
•    Váš OP
•    Úmrtní list

Dědické řízení
K vyřízení dědického řízení bude objednavatel pohřbu vyzván notářem písemně do 1 měsíce od úmrtí.

Pohřebné
Pohřebné náleží osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Pohřebné je stanoveno jednorázovou dávkou ve výši 5 000 Kč.
Vyplácení pohřebného ve stejné výši každému objednavateli pohřbu bylo zrušeno.